Artikel 1 retourneren

1. Consument heeft het recht de overeenkomst met opgaaf van reden te ontbinden binnen 7 dagen na ontvangst van het product door consument.

2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.

3. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd van 7 dagen te melden aan Bloei!  via info@bloei.biz. 

4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de Bloei! geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.

5. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.

6. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 7 dagen het product te retourneren conform de voorwaarde zoals beschreven bij punt 4

7. Webwinkel vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.

8. Webwinkel mag wachten met terugbetaling tot webwinkel de goederen heeft teruggekregen, of tot consument heeft aangetoond de goederen terug te hebben gezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

Artikel 2  Levering

1. Het leveringsgebied van Bloei!  beslaat Nederland voor alles daarbuiten mag Bloei! extra verzendkosten rekenen conform de markt.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.

3. De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 14 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn (bijvoorbeeld in het geval van een pre-order) is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.

4. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.

5. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

Artikel 3

1. Bloei! staat niet in voor de gevolgen door onjuist gebruik van de producten.